ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทกลาง
 

    
    
  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 วัตถุประสงค์ประการหนึ่งก็คือ การให้บริการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอและการจ่าย ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินต่างๆ แก่ผู้ประสบภัยรถ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นนโยบายสาธารณะที่บัญญัติให้รถยนต์ทุกคันต้องเอาประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ เจ้าของรถและผู้ประสบภัยบางพื้นที่ยังไม่เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อการให้บริการของบริษัทประกันวินาศภัย เช่น ไม่มีสาขาในพื้นที่ เป็นต้น ด้วยมูลเหตุดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการกำหนดให้จัดตั้งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 72 ก. วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2540